ÁSZF

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) az Ideafocal Bt.(székhely: 6800, Hódmezővásárhely, Liget sor 22.; cégjegyzékszám: 24727338-2-06 ; adószám: 06-06-016537; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, www.kepzesnet.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásainak („A” Fejezet), illetve Partnerprogramjának („B” Fejezet) igénybevételére vonatkozóan, a Szolgáltató és a felhasználó, illetve a partner között létrejött szerződés (továbbiakban: Szerződés) lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan tartalmát - részét - képezik.

 

SZOLGÁLTATÁSOK

I. SZERZŐDÉS TARTALMA

A Szolgáltató a Szerződés keretében, az alábbiakban meghatározott szolgáltatás teljesítését vállalja díjazás ellenében a Weboldalon aktiváltan regisztrált felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) részére:

Az „Kepzesnet.hu” szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó elérhetőségeinek (cégnév, cím, telefon, e-mail, iskola webcíme, iskola logója) és tanfolyamainak (tanfolyam neve, ára, átirányítás a iskola adott tanfolyamára) megjelenítését vállalja a Szolgáltató által a Weboldalon üzemeltetett tanfolyamkatalógusban (tanfolyam-összehasonlító internetes portálon).

Díjak, elszámolás módja

A képzésneten történő megjelenésre a médiajánlatban szereplő csomag és kiemelési árak érvényesek. 

Az oldalon kétféle fizetési konstrukció is lehetséges, havidíjas és a jelentkező alapú. Az iskola a regisztrációt követően nyilatkozik a választott fizetési konstrukcióról és felek ezt követően 8 munkanapon belül szerződni kötelesek.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó a számára biztosított adminisztrációs felületen (a továbbiakban: admin) ellenőrizheti a Felhasználó Kepzesnet.hu szolgáltatásra vonatkozó statisztikáit, a jelentkezők adatait ugyanit megtekintheti, a megadott emailcímre pedig továbbítjuk. A Felhasználó a Szolgáltató által kialakított és működtetett admin rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszer megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak ismeri el és a mérési eredmények tekintetében kifogással nem él.

Számlaegyenleg

Az „Kepzesnet.hu” szolgáltatás teljesítésének díját a Felhasználó utólag köteles a Szolgáltató részére megfizetni, 8 munkanapon belül.

A felhasználó az ÁSZF elfogadásával a lekért számla formátumát is elfogadja mely: elektronikus számla (továbbiakban: "E-számla").

Az E-számlát tartalmazó file a lekérést követően e-mailben kerül kiküldésre a Felhasználónak. A file adatállománya lemásolható, annak hitelességének elvesztése nélkül, valamint a Partner Portálról bármikor újra elérhető. Az E-számla hitelessége a számlát kibocsátótól függetlenül azonnal ellenőrizhető az interneten keresztül, a Nemzeti Hírközlési Hatóság által minősített hitelesítő szolgáltatókon keresztül. A Felhasználónak nem kell semmilyen fizetős alkalmazást telepítenie. A számlák hitelessége ingyenes Adobe Reader programmal  ellenőrizhető az alábbi módon, függetlenül az Felhasználó által használt operációs rendszertől.

Egyéb szolgáltatási rendelkezések

Az „Kepzesnet.hu” szolgáltatás keretében megjelenítésre szánt tanfolyamadatokat a Felhasználó köteles biztosítani a Szolgáltató részére a http://www.kepzesnet.hu oldalon szereplő feltételek alapján.

A Szolgáltató nem köteles megjeleníteni a tanfolyamkatalógusban azokat az adatokat:

amelyeket a Felhasználó nem jelen ÁSZF rendelkezései alapján ad meg részére;

amelyek nem valósak;

amelyek nem megfelelő frissességű tanfolyaminformációkat tartalmaznak;

amelyek jogellenesek, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik fél jogait, jogos érdekeit sértik, sérthetik.

Jelen ÁSZF I./2.4.1.1. pontjában meghatározott esetben a Felhasználó nem élhet semmilyen igénnyel, követeléssel a Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat feldolgozza és tanfolyamadatbázisához illeszti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó által megadott tanfolyamokat külön indoklás nélkül, belátása szerint át- és / vagy besorolhassa. Előbbiek vonatkozásában a Felhasználó nem élhet semmilyen igénnyel, követeléssel a Szolgáltatóval szemben.

Az „Kepzesnet.hu” szolgáltatás egyebekben nem kötött hűségnyilatkozathoz, sem minimális havi költéshez.

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti Szerződés a Felhasználó által a Weboldalon történő regisztráció aktiválásával - kivéve a visszautasítás esetét - jön létre (lép hatályba).

A regisztráció során a Felhasználó köteles a regisztrációs ívet valós adatokkal, megfelelő módon és hiánytalanul kitölteni, illetve jelszavat választani, email címét megadni, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadni.

A Felhasználó jelszavának és a fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó jelszavának vagy a fiókok illetéktelen használatából eredő károkért.

A Szolgáltató a regisztrációt követő maximum 5 munkanapon belül dönt a regisztráció elfogadásáról.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét csak megfelelő forgalmi adatokat és bevételt nyújtó weboldalak számára biztosítsa, és így adott esetben a regisztráció elfogadását, aktiválását - akár hallgatólagos magatartással - elutasítsa. A Szolgáltató előbbiek mellett jogosult arra, hogy a tartalmilag a Szolgáltató jóhírnevét és üzleti gyakorlatát károsan befolyásoló tartalmú weboldalakkal ne lépjen Szerződésbe, illetve egyoldalúan, indoklás nélkül felmondja a velük megkötött Szerződést.

A regisztrációs adatokon felül, a Felhasználótól a Szolgáltató további, a Szolgáltató által meghatározott adatokat kérhet be, a Szolgáltató oldalán szereplő tanfolyamajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A Szolgáltató által kért adatokat a Felhasználó admin fiókjában adja meg. A Szolgáltató által így előírt adatszolgáltatás teljesítése során a bekért adatok hibás, vagy elmulasztott kitöltése, a regisztráció, illetve a Szolgáltató oldalán történő megjelenés felfüggesztésével járhat.

A Szolgáltató előbbieken túl jogosult a Felhasználó regisztrációját - akár hallgatólagos magatartással is - elutasítani:

korábban törölt Felhasználó regisztrációja esetén;

a regisztráció hiányos, nem megfelelő, a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy az ÁSZF feltételeinek;

jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetben.

A regisztráció elfogadása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által a Felhasználó email címére elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját. Előbbi aktiválást követően a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Felhasználó admin fiókjához.

A Felek közötti Szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

A Szolgáltató a Szerződéseket nem iktatja.

A Szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre.

A Szerződés megszűnik különösen:

a Felhasználó, illetve a Szolgáltató 8 napos, egyoldalú, rendes felmondásával;

a Szolgáltató azonnali hatályú, egyoldalú, rendkívüli felmondásával, ha:

Felhasználó díjfizetési kötelezettségének a Szolgáltató - legfeljebb 5 napos póthatáridőt biztosító - felszólítása ellenére sem tesz eleget;

Felhasználó a szolgáltatást visszaélésszerűen, jogellenesen használja,;

Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely Szolgáltató - illetve az egyes felhasználók vagy más harmadik személyek - jogos érdekét, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a Szerződés további fenntartása a Szolgáltatótól nem várható el;

utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek vagy a Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti (megtévesztette);

Felhasználó bűncselekményt követ el;

Felhasználó felróható módon kárt okoz;

a Felhasználó egyébként a Szerződést, jelen ÁSZF rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsérti (megszegi);

jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató felmondása esetén a Szolgáltató - jelen ÁSZF II./3.1.1. pontjában foglaltakra figyelemmel - 30 napon belül visszatéríti (visszafizeti) a Felhasználó számlaegyenlegén szereplő összeget.

A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben fennálló követelését egyösszegben a Felhasználó felé kiszámlázni, illetve beszámítani.

A Szerződés megszűnése esetén amennyiben a szerződéses kapcsolat során számviteli bizonylat kiadására került sor, úgy a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját, adatait, különös tekintettel a forgalmi adatokra, a 2000. évi C. tv. 169. §-a értelmében a számviteli elszámolást közvetetten alátámasztó bizonylatként kezeli és a törvényben előírt megőrzési határidő lejártáig tárolja.

A Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a Felhasználó, illetve harmadik személy felé a Szerződés jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő felmondásáért (megszűnéséért).

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben kétség merül fel arra vonatkozóan, hogy adott Felhasználó megfelel-e az ÁSZF rendelkezéseinek, illetve, ha a Felhasználó Szerződésbe ütköző vagy egyéb jogellenes magatartást tanúsít. Előbbiekben meghatározott magatartás következményeiért a Felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik.

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Felhasználó a szolgáltatások ellenértékét (díját) átutalással, 8 munkanapon belül köteles a Szolgáltató részére maradéktalanul megfizetni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra.

A Felhasználó a szolgáltatások ellenértékének (díjának) késedelmes megfizetése esetén évi 20%-os mértékű késedelmi kamatot tartozik a Szolgáltató részére megfizetni.

A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak.

A szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személy(ek) és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a Szerződés betartása mellett használhatóak.

A Szolgáltató a Felhasználó magatartásáért más felhasználóval, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

Szolgáltató a szolgáltatások jellegéből adódóan a felhasználói (partnerei) által elérhetővé tett információkért és a felhasználói (partnerek) magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. A Felhasználó előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás tartalmában található esetleges hibákért, illetve hiányosságokért. Ennek ellenére a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő. A szolgáltatások keretén belül az Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a szolgáltatások üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett.

Szolgáltatónak jogában áll szerkeszteni és törölni Partner által felvitt tartalmat.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal - szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered.

A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-ok a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) teljes kockázatát a Felhasználó viseli, csakúgy mint a képzésnet.hu oldalon belül megjelenített iskola és tanfolyam oldalak tartalmáért.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a szolgáltatás működtetését.

Tilos csupa nagybetűvel írni a tanfolyam nevét, és ezzel jogtalan előnyre szert tenni a többiekkel szemben. Szolgáltató fenntartja a jogot ezen tanfolyamok szerkesztésére.

I. SZERZŐI JOGOK

A Weboldal tartalma (pld.: szöveg, adat, videó, audió, kép, stb.) - ide nem értve a Felhasználó, illetve Partner által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagokat, valamint reklámfelületeket -, illetve a Weboldal működéséhez, szolgáltatásokhoz felhasznált, alkalmazott szoftver a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak - akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő - felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

A Weboldalon található képeket a Felhasználó, illetve a Partner, valamint harmadik személy csak a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó, illetve a Partner feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.

A Weboldal tartalmát képező, a Felhasználó, illetve a Partner által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott - tanfolyamot/szolgáltatást ábrázoló- képre/anyagra a Szolgáltató, mint az általa létrehozott tanfolyam-adatlap/szolgáltatás-adatlap részére- felhasználási jogot szerez. A Felhasználó illetve Partner ezen Általános Szerződési Feltételek regisztráció során történő elfogadásával elismeri, hogy az általa átadott képre/anyagra (időben és térben korlátlan), ellentételezés nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és egyben szavatolja, hogy az általa átadott kép/anyag harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát nem sérti. A felhasználási jog korlátja a rendeltetésszerű joggyakorlás hiánya. A felhasználás célja a Szolgáltató által létrehozott tanfolyamadatbázis képzése.

II. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a Felhasználó, illetve a Partner által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes felhasználók/partnerek azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.

A Felhasználó, illetve a Partner személyes adatainak jelen Szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben kifejezett hozzájárulását adja.

Szolgáltató köteles a Felhasználó, illetve a Partner személyes adatait a Felhasználó, illetve a Partner kérésére, illetve a Szerződés megszűnése estén haladéktalanul törölni.

Partner részt vesz a Szolgáltató Vélemény programjában, tanfolyamait elvégzett hallgatói email címét Szolgáltató részére átadja, hogy az egy db emailben felkeresse hallgatókat és véleményírásra szólítsa fel őket.

Szolgáltató az adatbázist az email kiküldése után megszűnteti.

Partner adatvédelmi nyilatkozatában megjeleníti Szolgáltatót mint kizárólagos harmadik felet.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni, illetve arról a Felhasználót, illetve a Partnert elektronikus úton értesíteni. Amennyiben a Felhasználó, illetve a Partner adott módosítást nem fogadja el, jogosult az értesítést követő 8 napon belül a Szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben az értesítés követő 8 napon belül a Felhasználó, illetve a Partner nem él a felmondás jogával, akkor adott módosítás a Felhasználó, illetve a Partner által elfogadottnak tekintendő. Az ÁSZF módosítása az értesítést követő 9. napon lép hatályba.

Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szolgáltató által használt értesítési cím: info@kepzesnet.hu. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az email forgalom biztosításáért, valamint a Felhasználó, illetve a Partner részére megküldött, de meg nem érkezett emailekből eredő kárért.

A felhasználás során, illetve által a Szolgáltatónak jogellenesen okozott károk megtérítésére vonatkozó igényét a Szolgáltató haladéktalanul - akár bírósági úton is - érvényesíteni fogja. A Szolgáltató előbbi esetben minden tőle elvárható és jogszerű segítséget meg fog adni az eljáró szerveknek a jogsértő személyazonosságának megállapítása céljából.

A Szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó.

A Felek közötti jogvita esetére a Szolgáltató és a Felhasználó, illetve a Partner - a vonatkozó hatáskörtől függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2015. február.1.