Vinçotte Akadémia Vinçotte Akadémia

Budapest megye
1143 Budapest XIV., Semsey Andor u. 25.

Az iskola tanfolyamai

CNC programozó (520020), Győr

1970.01.01-től
Megnézem 190 500 Ft

CNC programozó (520020), Székesfehérvár

1970.01.01-től
Megnézem 190 500 Ft

Klinikai fogászati higiénikus, Budapest XIV.

1970.01.01-től
Megnézem 205 000 Ft

Iskola összesített értékelése

  • Csak a tanfolyamot elvégzők értékelhetik a tanfolyamokat
  • Az értékelést egy független fél - mi - kérjük be, így valós véleményen alapulnak.
Megnézem az értékeléseket

Vinçotte Akadémia bemutatkozása

A Vinçot­te Aka­dé­mia az­zal a cél­lal jött lét­re, hogy a kü­lön­bö­ző kép­zé­sek te­rü­le­tén ma­gas szin­tű szak­ér­tői se­gít­sé­get nyújt­son meg­lé­vő és le­en­dő part­ne­re­i­nek (cé­gek­nek és ma­gán­sze­mé­lyek­nek egy­aránt), fel­hasz­nál­va a Vinçot­te cég­cso­port­nál több év­ti­zed alatt fel­hal­mo­zott tu­dást és ta­pasz­ta­la­tot. A Vinçot­te Szak­kép­ző Köz­pont cél­ja az, hogy min­den, szak­kép­zés­sel kap­cso­la­tos ve­vői igényt ki tud­jon elé­gí­te­ni.

Cé­lunk olyan, meg­ren­de­lő­ink igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő szak­mai kép­zé­sek il­let­ve szak­kép­zé­sek biz­to­sí­tá­sa, mellyel part­ne­re­ink ele­get tud­nak ten­ni a leg­szi­go­rúbb ha­tó­sá­gi és ve­vői kö­ve­tel­mé­nyek­nek, va­la­mint olyan egyé­ni, és szer­ve­zet­fej­lesz­té­si tré­nin­gek aján­lá­sa, me­lyek­kel biz­to­sít­hat­ják a meg­fe­le­lé­sen tú­li, ki­emel­ke­dő­en ered­mé­nyes és ha­té­kony te­vé­keny­ség­hez szük­sé­ges is­me­re­te­ket.

Cél­ja­ink el­éré­se ér­de­ké­ben szak­mák sze­rin­ti el­mé­lyült mű­hely­mun­kát vég­zünk, így nem csak szak­ké­pe­sí­té­sek és tré­nin­gek, ha­nem to­vább­kép­zé­sek és kon­fe­ren­ci­ák szer­ve­zé­sé­re, cé­gek kép­zé­si szem­pont­ból tör­té­nő „át­vi­lá­gí­tá­sá­ra” is fel va­gyunk ké­szül­ve.

Tovább az iskola oldalára »