Ál­lás­ke­re­sé­si tech­ni­kák

Budapest megye
1143 Budapest XIV., Semsey Andor u. 25.

Tanfolyam jellemzői

 • Részletfizetés, kedvezmény
 • Képzés szintje:
 • Képzés előfeltétele: Nem szükséges iskolai végzettség
 • Kezdés időpontja: folyamatos
 • Tanfolyami napok:
 • Képzés formája: csoportos

Iskola összesített értékelése

19 050 Ft
0 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

Fel­nőtt­kép­zé­si szol­gál­ta­tá­sunk cél­ja, hogy a részt­ve­vők olyan jár­tas­ság­ra te­gye­nek szert, mellyel ha­té­ko­nyab­ban tud­nak bol­do­gul­ni a mun­ka­erő­pi­a­con. Azok­nak ja­va­sol­juk, akik mun­kát akar­nak vál­lal­ni, va­la­mint re­á­lis cél­juk van a be­töl­te­ni kí­vánt mun­ka­kör­rel kap­cso­lat­ban, de nem ren­del­kez­nek az ál­lás­ke­re­sés­hez szük­sé­ges is­me­re­tek­kel, gya­kor­lat­tal. A kép­zés se­gít­sé­gé­vel fej­leszt­he­tő az ön­is­me­ret, meg­is­mer­he­tők a pá­lyá­zat- és ön­élet­rajz­írás leg­lé­nye­ge­sebb sza­bá­lyai, az ál­lás­in­for­má­ci­ók be­szer­zé­sé­nek le­he­tő­sé­gei, az ál­lás meg­szer­zé­sé­nek és meg­tar­tá­sá­nak mód­jai. Az ál­lás­ke­re­sés­ben ered­mé­nye­sen hasz­no­sít­ha­tó leg­fon­to­sabb ál­lás­ke­re­sé­si tech­ni­kák – ho­gyan te­le­fo­nál­junk mun­ka­adó­nak, ho­gyan ké­szül­jünk fel a sze­mé­lyes ál­lás­in­ter­jú­ra, ott hogy vi­sel­ked­jünk, a meg nem hir­de­tett ál­lá­sok fel­ku­ta­tá­sa stb. Az ál­lás­ke­re­sé­séi tech­ni­kák, két­na­pos cso­por­tos ok­ta­tá­sán a részt­ve­vők a cso­port­tár­sa­ik ta­pasz­ta­la­ta­it is fel­hasz­nál­va, az ok­ta­tó irá­nyí­tá­sá­val és se­gít­sé­gé­vel sa­já­tít­hat­ják el a mo­dern ál­lás­ke­re­sés is­me­re­te­it, ame­lye­ket a ké­sőb­bi­ek fo­lya­mán ön­ál­ló­an al­kal­maz­hat­nak.

 

Az Ál­lás­ke­re­sé­si tech­ni­kák kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:

 • Is­ko­lai vég­zett­ség: nem igé­nyel be­fe­je­zett is­ko­lai vég­zett­sé­get
 • Egész­ség­ügyi al­kal­mas­ság: nem szük­sé­ges

Az Ál­lás­ke­re­sé­si tech­ni­kák kép­zés főbb té­ma­kö­rei:

 

Ön­is­me­ret

 • Kulcs­kom­pe­ten­ci­ák

 • Mun­ká­hoz va­ló hoz­zá­ál­lás, prob­lé­ma meg­ol­dás

 • Az én-kép fej­lesz­té­se

 • Mun­ka­ér­ték

Ál­lás­ke­re­sé­si tech­ni­kák

 • Cél­ál­lás meg­ha­tá­ro­zá­sa

 • Ál­lás­in­for­má­ci­ó­val kap­cso­la­tos meg­bíz­ha­tó adat­bá­zi­sok

 • Mun­ka­adók, mun­ka­vál­la­lók ke­re­sé­si szo­ká­sai

 • Hir­de­té­sek elem­zé­se

 • Ön­élet­rajz, kí­sé­rő­le­vél írá­sa

 • Kom­mu­ni­ká­ci­ós tech­ni­kák

 • Sze­mé­lyes meg­je­le­nés, vi­sel­ke­dés

 • Fel­vé­te­li be­szél­ge­tés

 • Be­il­lesz­ke­dés a mun­ka­hely­re, ál­lás meg­tar­tá­sa

In­téz­mé­nyi hát­tér

 • Ál­la­mi Fog­lal­koz­ta­tá­si Szol­gá­lat

 • Mun­ka­ügyi Köz­pon­tok és ki­ren­delt­sé­gek

 • Igény­be ve­he­tő el­lá­tá­sok, szol­gál­ta­tá­sok és tá­mo­ga­tá­sok

 • Ci­vil szer­ve­ze­tek a mun­ká­ba ál­lás ér­de­ké­ben

 • Mun­ka­erő- köz­ve­tí­tő és köl­csön­ző cé­gek

 • Kül­föl­dön vál­la­lat mun­ka