CNC technika alapjai Debrecen

Budapest megye
1143 Budapest XIV., Semsey Andor u. 25.

Tanfolyam jellemzői

 • Részletfizetés, kedvezmény
 • Képzés szintje:
 • Képzés előfeltétele: Egyéb tanúsítvány, ismeret
 • Kezdés időpontja: folyamatos
 • Tanfolyami napok:
 • Képzés formája: csoportos, e-learning, online

Iskola összesített értékelése

50 800 Ft
8 890 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

A kép­zést el­ső­sor­ban azok­nak a fém­ipa­ri elő­kép­zett­sé­gű­ek­nek ja­va­sol­juk, akik is­me­re­te­i­ket ré­geb­ben sze­rez­ték, ha­gyo­má­nyos for­gá­cso­lá­si el­já­rá­sok­kal fog­lal­koz­nak mun­ka­vég­zé­sük so­rán, de sze­ret­nék meg­is­mer­ni az új szám­jegy­ve­zér­let szer­szám­gé­pe­ket is, meg­lé­vő kom­pe­ten­ci­á­i­kat szí­ve­sen bő­ví­te­nék, az új kor­sze­rű tech­no­ló­gi­ák meg­is­me­ré­sé­vel.

 

A CNC tech­ni­ka alap­jai kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:

 • Is­ko­lai vég­zett­ség: Esz­ter­gá­lyos / Ma­rós / Kö­szö­rűs / Szik­ra­for­gá­cso­ló / Gé­pi for­gá­cso­ló / Fém­for­gá­cso­ló / Gép­gyár­tás tech­no­ló­gi­ai tech­ni­kus / Gép­la­ka­tos / Szer­szám­ké­szí­tő szak­ké­pe­sí­tés vagy mi­ni­mum 3 év for­gá­cso­ló szak­mai gya­kor­lat
 • Egész­ség­ügyi al­kal­mas­ság: 1. fo­kú mun­ka­kö­ri al­kal­mas­ság (Iga­zo­lást a fog­lal­ko­zás-egész­ség­ügyi szak­or­vos­tól kell kér­ni!)
 • Egyéb fel­té­tel: a 18. élet­év be­töl­té­se

A CNC tech­ni­ka alap­jai kép­zés főbb té­ma­kö­rei:

 

 • NC- és CNC tech­ni­ka

 • Mé­ret­meg­adá­si mó­dok

 • Az NC gé­pek ko­or­di­ná­ta-rend­sze­rei

 • Jel­leg­ze­tes pon­tok

 • Null­pont­fel­vé­tel- és el­to­lás

 • Szer­szám­kor­rek­ció

 • Jel­leg­ze­tes moz­gás­tí­pu­sok út­in­for­má­ci­ói

 • Pá­lya­ve­zé­relt út­in­for­má­ci­ók

 • A gyár­tá­si fo­lya­mat in­for­má­ció­áram­lá­sa

 • Uta­sí­tás­kész­le­tek

 • Prog­ra­mok fel­épí­té­se

 • Jel­leg­ze­tes meg­mun­ká­lá­si fel­ada­tok és ezek prog­ra­mo­zá­sa

 • CAM rend­sze­rek

 

Ál­lan­dó ked­vez­mé­nye­ink az ok­ta­tás dí­já­ból:

 • GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek 10 % ked­vez­mény!

Fi­ze­té­si könnyí­té­se­ink:

 • A kép­zés dí­ja sa­ját név­re szó­ló ÜDÜ­LÉ­SI CSEKK fel­hasz­ná­lá­sá­val is fi­zet­he­tő.
 • Ha­vi ka­mat­men­tes rész­let­fi­ze­té­si le­he­tő­ség.

Fon­tos tud­ni:

 

-a tan­fo­lyam gya­kor­la­ti kép­zést tar­tal­maz­za,

-a mód­szer­tan ki­ala­kí­tá­sá­nál fi­gye­lem­be vet­tük, hogy részt­ve­vő­ink je­len­tős ré­sze mun­ka mel­lett sze­ret­né ezt a vég­zett­sé­get meg­sze­rez­ni,

-az elő­adá­sok kö­te­le­ző­en be­adan­dó fel­ada­tok­kal, eset­ta­nul­má­nyok­kal egé­szül­nek ki,

-rész­vé­te­le a kép­zé­sen nem pó­tol­ja az ott­ho­ni fel­ké­szü­lést.

A kép­zést igény sze­rint ki­he­lye­zett for­má­ban is meg­szer­vez­zük, kér­je ár­aján­la­tun­kat. A kép­zés és a vizs­ga dí­ja az ÁFA-t tar­tal­maz­za!

A kép­zés NEM OKJ-s, si­ke­res vizs­ga ese­tén részt­ve­vő­ink an­gol és ma­gyar nyel­vű ta­nú­sít­ványt kap­nak.

Aka­dé­mi­ánk kap­cso­lat­ban áll egy mun­ka­erő köz­ve­tí­tés­sel és köl­csön­zés­sel fog­lal­ko­zó vál­la­lat­tal, amely kü­lön­bö­ző aján­la­tok­kal ke­re­si fel a ná­lunk vég­zet­te­ket.

CNC gép­ke­ze­lő­re / prog­ra­mo­zó­ra rend­sze­rint szük­ség van Né­met­or­szág­ban.

Ve­zér­lé­sek hely­szí­nen­ként:

Szé­kes­fe­hér­vár:

Fa­nuc / Hei­den­ha­in

Győr:

NCT 104

Mis­kolc:

NCT 100

Deb­re­cen:

Sie­mens, NCT, Hei­den­ha­in

Pécs:

Sie­mens, Hei­den­ha­in, Fa­nuc

Bu­da­pest:

NCT; Hei­den­ha­in; Fa­nuc; Sie­mens;

Sze­ged:

NCT 104