Elhelyezkedési tanácsadás

Budapest megye
1143 Budapest XIV., Semsey Andor u. 25.

Tanfolyam jellemzői

 • Részletfizetés, kedvezmény
 • Képzés szintje:
 • Képzés előfeltétele: Nem szükséges iskolai végzettség
 • Kezdés időpontja: folyamatos
 • Tanfolyami napok:
 • Képzés formája: csoportos

Iskola összesített értékelése

15 240 Ft
0 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

Az El­he­lyez­ke­dé­si ta­nács­adás kép­zés le­írá­sa:

 

Az el­he­lyez­ke­dé­si ta­nács­adás cél­ja, hogy se­gít­sünk Ön­nek, az ér­dek­lő­dé­si kö­ré­nek, ké­pes­sé­ge­i­nek és szak­mai al­kal­mas­sá­gá­nak leg­meg­fe­le­lőbb mun­ka­kört meg­ta­lál­ni. Azon részt­ve­vő­ink­nek ja­va­sol­juk, akik egyé­ni kom­pe­ten­ci­á­ik­hoz kí­ván­nak ta­ná­csot kap­ni, hogy mi­lyen mun­ka­kört tölt­se­nek be a jö­vő­ben. Meg­cé­loz olyan sze­mé­lye­ket is, akik hát­rá­nyos hely­zet­ben van­nak az ál­lás­ke­re­sés so­rán (50 év fe­let­ti­ek, pá­lya­kez­dők, gyer­mek­ne­ve­lés­ből vissza­té­rők).

 

Az El­he­lyez­ke­dé­si ta­nács­adás kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:

 • Is­ko­lai vég­zett­ség: nem igé­nyel be­fe­je­zett is­ko­lai vég­zett­sé­get
 • Egész­ség­ügyi al­kal­mas­ság: nem szük­sé­ges

Az El­he­lyez­ke­dé­si ta­nács­adás kép­zés főbb té­ma­kö­rei:

 

- Vál­la­la­ti kul­tú­ra sze­re­pe, jel­leg­ze­tes­sé­gei

- Ön­is­me­ret
- Egyé­ni mo­ti­vá­ci­ók

- Sza­bá­lyo­zott szak­mák jegy­zé­ke
- Mun­ka­kö­rök jel­lem­zői és azok kö­ve­tel­mé­nyei

 

Ál­lan­dó ked­vez­mé­nye­ink az ok­ta­tás dí­já­ból:

 • GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek 10 % ked­vez­mény!

Fi­ze­té­si könnyí­té­se­ink:

 • A kép­zés dí­ja sa­ját név­re szó­ló ÜDÜ­LÉ­SI CSEKK fel­hasz­ná­lá­sá­val is fi­zet­he­tő.
 • Ha­vi ka­mat­men­tes rész­let­fi­ze­té­si le­he­tő­ség.

Fon­tos tud­ni:

 

A szol­gál­ta­tást egyé­ni­leg is igény­be le­het ven­ni, er­ről ér­dek­lőd­jön mun­ka­tár­sunk­nál!

Je­lent­kez­het a ta­nács­adás­ra, te­le­fo­non, le­vél­ben, on­line.- Elő­ze­tes idő­pont egyez­te­tés szük­sé­ges bu­da­pes­ti el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken!

A kép­zés dí­ja az ÁFA-t tar­tal­maz­za!

 

Vé­le­mé­nyek a kép­zés­ről:

Ki­vá­ló­an fel­ké­szül ok­ta­tók, akik a gya­kor­lat­ban is hasz­nál­ha­tó tu­dást ad­tak. Re­mek csa­pat jött össze, kö­szön­jük a szer­ve­zést! Vol­tak ré­szek ahol le­ma­rad­tam, de az ok­ta­tó se­gí­tett, így könnyen tud­tam pó­tol­ni a le­ma­ra­dást.