Forrasztási alapismeretek Debrecen

Budapest megye
1143 Budapest XIV., Semsey Andor u. 25.

Tanfolyam jellemzői

 • Részletfizetés, kedvezmény
 • Képzés szintje:
 • Képzés előfeltétele: Egyéb tanúsítvány, ismeret
 • Kezdés időpontja: folyamatos
 • Tanfolyami napok:
 • Képzés formája: csoportos, e-learning, online

Iskola összesített értékelése

63 500 Ft
0 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

For­rasz­tó mun­ka­kör­ben dol­go­zók szá­má­ra ide­á­lis kép­zé­si üte­me­zés­sel, el­mé­le­ti is­me­re­tek el­sa­já­tí­tá­sa és a gya­kor­la­ti fo­gá­sok, mun­ka­vég­zé­sek kész­ség­szin­tű be­gya­kor­lá­sa.

A kép­zést si­ke­re­sen el­vég­ző mun­ká­ja so­rán az egy-egy for­rasz­tá­si fel­ada­tát gyor­sab­ban lát­ja el, pon­tos­sá­ga és a mun­ka mi­nő­sé­ge ja­vul­ni fog.

 

A For­rasz­tá­si alap­is­me­re­tek kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:

 • Is­ko­lai vég­zett­ség: 10. év­fo­lyam el­vég­zé­sé­vel ta­nú­sí­tott is­ko­lai vég­zett­ség (aki a 98/99-es tan­év előtt vé­gez­te el az ál­ta­lá­nos is­ko­lát, an­nak 8. év­fo­lyam el­vég­zé­se)
 • Egész­ség­ügyi al­kal­mas­ság: nem szük­sé­ges

A For­rasz­tá­si alap­is­me­re­tek kép­zés főbb té­ma­kö­rei:

 

1. A for­rasz­tás­tech­ni­ka alap­fo­gal­mai és alap­el­vei

2. Ólom­men­tes­sé­gi elő­írá­sok

3. For­rasz­anya­gok faj­tái, tí­pu­sai, sa­já­tos­sá­gai

4. Fo­ly­asz­tó­sze­rek fel­ada­ta, faj­tái, tu­laj­don­sá­gai

5. For­rasz­tá­si tech­no­ló­gi­ák cso­por­to­sí­tá­sa, ezek jel­lem­zői

6. For­raszt­ha­tó­ság fo­gal­ma, je­len­tő­sé­ge

7. Al­kat­ré­szek és áram­kö­ri la­pok ke­ze­lé­se, tá­ro­lá­sa

8. Áram­kö­ri la­pok faj­tái és főbb tí­pu­sai

9. A for­rasz­tott áram­kö­ri sze­rel­vé­nyek el­len­őr­zé­si mód­sze­rei és az elekt­ro­ni­kai sze­rel­vé­nyek el­fo­ga­dás­ra vo­nat­ko­zó IPC szab­vány

10. A ja­ví­tás és a re­work fo­gal­ma, a ja­ví­tás­ra és a re­work-re vo­nat­ko­zó IPC szab­vány

 

Ál­lan­dó ked­vez­mé­nye­ink az ok­ta­tás dí­já­ból:

 • GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek 10 % ked­vez­mény!

Fi­ze­té­si könnyí­té­se­ink:

 • A kép­zés dí­ja sa­ját név­re szó­ló ÜDÜ­LÉ­SI CSEKK fel­hasz­ná­lá­sá­val is fi­zet­he­tő.
 • Ha­vi ka­mat­men­tes rész­let­fi­ze­té­si le­he­tő­ség.

Fon­tos tud­ni:

 

A Vinçot­te Aka­dé­mia je­lent­ke­zés­kor, il­let­ve egy-más­fél hét­tel a kép­zés meg­kez­dé­se előtt vissza­iga­zol­ja a kép­zé­sen va­ló rész­vé­te­lü­ket.

A Vinçot­te Aka­dé­mia a kép­zé­si idő­pon­tok vál­toz­ta­tá­si jo­gát fenn­tart­ja ab­ban az eset­ben, ha a je­lent­ke­zők szá­ma nem ele­gen­dő a kép­zés in­dí­tá­sá­hoz, vagy amennyi­ben az elő­adó biz­to­sí­tá­sa el­há­rít­ha­tat­lan aka­dály­ba üt­kö­zik. Az új idő­pont ki­je­lö­lé­sét a meg­ren­de­lők­kel egyez­te­ti.

A tan­fo­lyam gya­kor­la­ti kép­zést tar­tal­maz­za,-a mód­szer­tan ki­ala­kí­tá­sá­nál fi­gye­lem­be vet­tük, hogy részt­ve­vő­ink je­len­tős ré­sze mun­ka mel­lett sze­ret­né ezt a vég­zett­sé­get meg­sze­rez­ni, az elő­adá­sok kö­te­le­ző­en be­adan­dó fel­ada­tok­kal, eset­ta­nul­má­nyok­kal egé­szül­nek ki, rész­vé­te­le a kép­zé­sen nem pó­tol­ja az ott­ho­ni fel­ké­szü­lést.

A kép­zést igény sze­rint ki­he­lye­zett for­má­ban is meg­szer­vez­zük, kér­je ár­aján­la­tun­kat. A kép­zés és a vizs­ga dí­ja az ÁFA-t tar­tal­maz­za!

Si­ke­res vizs­ga ese­tén részt­ve­vő­ink lá­to­ga­tá­si iga­zo­lást kap­nak (a kép­zés NEM OKJ-s)!