Munkahelyi elsősegélynyújtó

Budapest megye
1143 Budapest XIV., Semsey Andor u. 25.

Tanfolyam jellemzői

 • Online
 • Képzés szintje:
 • Képzés előfeltétele: Nem szükséges iskolai végzettség
 • Kezdés időpontja: folyamatos
 • Tanfolyami napok:
 • Képzés formája: csoportos, e-learning, online

Iskola összesített értékelése

15 240 Ft
3 810 Ft
2 000 Ft
áraink bruttó árak

A kép­zé­si kö­te­le­zett­sé­get a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együt­tes ren­de­let ír­ja elő:

 • „Min­den mun­ka­he­lyen és mű­szak­ban a te­vé­keny­ség és a mun­ka­fo­lya­ma­tok ve­szé­lyes­sé­gé­től, il­let­ve az ott dol­go­zók szá­má­tól füg­gő­en a mun­ka­vál­la­lók kö­zül ki­kép­zett, el­ső­se­gély­nyúj­tás­ra ki­je­lölt sze­mély je­len­lé­tét kell biz­to­sí­ta­ni.”

 • „Az el­ső­se­gély­nyúj­tók ki­kép­zé­sé­ről és to­vább­kép­zé­sé­ről a mun­kál­ta­tó gon­dos­ko­dik.”

 • „Kü­lö­nö­sen ve­szé­lyes mun­ka­he­lyen min­den dol­go­zó­nak is­mer­nie kell a bal­eset­el­há­rí­tá­si

 • és az el­ső­se­gély­nyúj­tá­si sza­bá­lyo­kat.”

 • „Az el­ső­se­gély­nyúj­tás szak­mai irá­nyí­tá­sát és el­len­őr­zé­sét or­szá­go­san az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat vég­zi.”

 • A már ki­kép­zett mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tó­kat idő­sza­kon­ként (egyes szak­vé­le­mé­nyek alap­ján 3 év) is­me­ret meg­újí­tá­si ok­ta­tás­ban kell ré­sze­sí­te­ni, és vizs­gát kell ten­ni­ük.

Olyan mun­ka­vál­la­lók biz­to­sí­tá­sa, akik a mun­ka­he­lyi bal­ese­tek so­rán ma­gas szin­tű el­ső­se­gély­nyúj­tás­sal tud­ják el­lát­ni az eset­le­ge­sen rá­szo­ru­ló mun­ka­tár­sat. A cél el­éré­se ér­de­ké­ben a kép­zés­ben részt­ve­vő hall­ga­tók­kal meg kell is­mer­tet­ni

az el­vég­zen­dő fel­ada­to­kat, ki kell ala­kí­ta­ni a fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges tu­laj­don­sá­gok: az al­kal­ma­zott szak­mai is­me­re­tek-, szak­mai kész­sé­gek-, ké­pes­sé­gek-, sze­mé­lyes, tár­sas és mód­szer kom­pe­ten­ci­ák meg­fe­le­lő szint­jét.

 

A Mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tó kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:

A Mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tó kép­zés főbb té­ma­kö­rei:

 

 • az el­ső­se­gély­nyúj­tás ál­ta­lá­nos sza­bá­lyai

 • esz­mé­let­len­ség, vér­zé­sek és a Shock

 • a fél­au­to­ma­ta de­fib­ril­lá­tor hasz­ná­la­ta

 • a re­a­ni­má­ció ABC-je

 • új­ra­élesz­tés BLS, ter­mi­kus trau­mák és hő­ár­tal­mak, ízü­le­ti sé­rü­lé­sek, tö­ré­sek

 • spe­ci­á­lis (ága­za­ti) mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tá­si is­me­re­tek

 • bel­gyó­gyá­sza­ti bal­ese­tek, ki­men­tés

 • mér­ge­zé­sek, be­teg­moz­ga­tás

 

Fon­tos tud­ni:

 

A kép­zést az egész or­szág­ban, vál­la­la­tok­hoz ki­he­lye­zett for­má­ban is meg­szer­vez­zük! A KÉP­ZÉST MIN­DEN­KI­NEK AJÁNL­JUK KOR­TÓL, NEM­TŐL, IS­KO­LAI VÉG­ZETT­SÉG­TŐL, FOG­LAL­KO­ZÁS­TÓL FÜG­GET­LE­NÜL, AKIK MAJ­DAN EZEN IS­ME­RE­TEK BIR­TO­KÁ­BAN SE­GÍT­SÉ­GET TUD­NAK NYÚJ­TA­NI BAJ­BA­JU­TOTT TÁR­SA­IK­NAK!

A DÍJ AZ ÁFÁ-T TAR­TAL­MAZ­ZA!