Tűzvédelmi képzés és szakvizsga

Budapest megye
1143 Budapest XIV., Semsey Andor u. 25.

Tanfolyam jellemzői

  • Online
  • Képzés szintje:
  • Képzés előfeltétele: Egyéb tanúsítvány, ismeret
  • Kezdés időpontja: folyamatos
  • Tanfolyami napok:
  • Képzés formája: csoportos, e-learning, online

Iskola összesített értékelése

18 800 Ft
0 Ft
0 Ft
áraink bruttó árak

Olyan mun­ka­vál­la­lók ki­kép­zé­se, akik te­vé­keny­sé­gük so­rán, is­me­rik és be­tart­ják a vo­nat­ko­zó tűz- és bal­eset­vé­del­mi ren­de­le­te­ket, sza­bá­lyo­kat. A cél el­éré­se ér­de­ké­ben a kép­zés­ben részt­ve­vő hall­ga­tók­kal meg kell is­mer­tet­ni az el­vég­zen­dő fel­ada­to­kat, ki kell ala­kí­ta­ni a fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges tu­laj­don­sá­gok: az al­kal­ma­zott szak­mai is­me­re­tek-, szak­mai kész­sé­gek-, ké­pes­sé­gek-, sze­mé­lyes, tár­sas és mód­szer kom­pe­ten­ci­ák meg­fe­le­lő szint­jét

A 45/2011. (XII.7.) BM­ren­de­let elő­ír­ja, hogy

1§ (1) A ren­de­let 1. mel­lék­le­té­ben meg­ha­tá­ro­zott fog­lal­ko­zá­si ágak il­let­ve mun­ka­kö­rök sze­rin­ti te­vé­keny­sé­get csak ér­vé­nyes tűz­vé­del­mi szak­vizs­gá­val ren­del­ke­ző sze­mély vé­gez­het.

(2) Szak­vizs­gá­val kell ren­del­kez­nie an­nak a ve­ze­tő­nek is aki e meg­ha­tá­ro­zott te­vé­keny­sé­get vég­zők mun­ká­ját köz­vet­le­nül irá­nyít­ja.

A si­ke­res szak­vizs­ga le­té­te­lé­ről az ok­ta­tás­szer­ve­ző ok­le­ve­let ad ki, ami a vizs­ga nap­já­tól szá­mí­tott 5 évig ér­vé­nyes.

Az ok­le­vél ér­vé­nyes­sé­gé­nek le­jár­ta ese­tén is­mé­telt tan­fo­lyam és szak­vizs­ga te­he­tő.

 

A Tűz­vé­del­mi kép­zés és szak­vizs­ga kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:

  • Is­ko­lai vég­zett­ség: A 14-es fog­lal­ko­zá­si ág (mun­ka­kör) ese­té­ben leg­alább az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő erős­ára­mú be­ren­de­zé­sek idő­sza­kos fe­lül­vizs­gá­ló­ja vagy mű­sza­ki mér­nö­ki vég­zett­ség

A Tűz­vé­del­mi kép­zés és szak­vizs­ga kép­zés főbb té­ma­kö­rei:

 

1) He­gesz­tők és az épí­tő­ipa­ri te­vé­keny­ség so­rán nyílt láng­gal já­ró mun­kát vég­zők

2) Az "A" és "B" tűz­ve­szé­lyes­sé­gi osz­tály­ba so­rolt anya­gok­nak bár­mely idő­pont­ban 300 kg tö­meg­mennyi­sé­get meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű tá­ro­lá­sát vagy 100 kg tö­meg­mennyi­sé­get meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű ipa­ri és szol­gál­ta­tás kö­ré­be tar­to

zó fel­dol­go­zá­sát, tech­no­ló­gi­ai fel­hasz­ná­lá­sát vég­zők.

3) Ég­he­tő gáz le­fej­té­sét, töl­té­sét, ki­szol­gá­lást, to­váb­bá au­tó­gáz ki­szol­gá­lá­sát vég­zők

14) Erős­ára­mú be­ren­de­zé­sek idő­sza­kos fe­lül­vizs­gá­la­tát vég­zők

 

Ál­lan­dó ked­vez­mé­nye­ink az ok­ta­tás dí­já­ból:

  • GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek 10 % ked­vez­mény!

Fi­ze­té­si könnyí­té­se­ink:

  • A kép­zés dí­ja sa­ját név­re szó­ló ÜDÜ­LÉ­SI CSEKK fel­hasz­ná­lá­sá­val is fi­zet­he­tő.
  • Ha­vi ka­mat­men­tes rész­let­fi­ze­té­si le­he­tő­ség.